گله ها را بگذار!
ناله هارا بس كن!

روزگار گوش ندارد كه تو هي شِكوه كني!
زندگي چشم ندارد كه ببيند اخم دلتنگِ تو را...

فرصتي نيست كه صرف گله و ناله شود!
تا بجنبيم تمام است تمام!!

مهر ديدي كه به برهم زدن چشم گذشت....
يا همين سال جديد!!

باز كم مانده به عيد!!
اين شتاب عمر است ...

من و تو باورمان نيست كه نيست!!

زندگي گاه به كام است و بس است؛
زندگي گاه به نام است و كم است؛
زندگي گاه به دام است و غم است؛


چه به كام و
چه به نام و
چه به دام...


زندگي معركه همت ماست...زندگي ميگذرد...

زندگي گاه به نان است و كفايت بكند؛
زندگي گاه به جان است و جفايت بكند‌؛
زندگي گاه به آن است و رهايت بكند؛

چه به نان
و چه به جان
و چه به آن...

زندگي صحنه بي تابي ماست...زندگي ميگذرد...

زندگي گاه به راز است و ملامت بدهد؛
زندگي گاه به ساز است و سلامت بدهد؛
زندگي گاه به ناز است و جهانت بدهد؛


چه به راز
و چه به ساز
و چه به ناز...


زندگي لحظه بيداري ماست...زندگي ميگذرد...

زندگی فرصت نیست تجربه ایست،

تا بدانیم ، که حقیقت نیستیم....................


خاطره ایم