بيماري لکه زاويه اي برگ کدوئيان(لکه زاويه اي خيار)
عامل بيماري Pseudomonas lachrymans مي باشد
اين باکتري ميله اي شکل داراي 1-5 تاژک در يک قطب است
کلني باکتري در روي محيط کشت جامد به رنگ کرم مايل به آبي مي باشد

زيست شناسي:
زمستان را بر روي بقاياي آلوده گياهي در خاک يا بذر سپري مي کند
وجود رطوبت براي ايجاد آلودگي و اشاعه بيماري ضروري است
((در مزرعه طالبي با آبياري باراني بيماري مشاهده شد ولي در مزرعه مجاور که آبياري نشتي بود اين بيماري روي طالبي ها ديده نشد))
کنترل لکه زاويه اي برگ کدوئيان :
رعايت تناوب زراعي و ضد عفوني بذر قبل از کاشت
ضد عفوني بذر به مدت 5 تا 10 دقيقه بامحلول سوبيلمه (کلرو جيوه) يک در هزار که بايد بلافاصله آن را خشک کرد و کاشت
سمپاشي مزارع آلوده با استفاده از کاپتان به نسبت 2 در هزار