انتروتوکسین LT یا Labile Toxin یا توکسین حساس به حرارت در باکتری E.Coli

Printable View