تاکنون به تفاوت بین این سه کلمه فکر کرده اید، آیا خود را قادر به اظهار نظر در این زمینه می دانید ؟

* تفاوت بین کارایی، اثر بخشی و بهره وری:

اثر بخشی (effectiveness ) : به معنای داشتن خروجی مطلوب است.
Do the right things.


کارایی (efficiency ) : به معنای استفاده از امکانات موجود برای رسیدن به بهترین نتیجه.
.Do the things rightبهره وری (productivity ) : به نسبت بین خروجی به ورودی اتلاق می شود.


خروجی (output ) : به مفهوم اثر بخشی اشاره دارد.

ورودی (input ) : به مفهوم کارایی اشاره دارد.

پس در حقیقت مفهوم بهره وری ترکیبی از دو واژه اثر بخشی و کارایی است.
همین قدرت استدلال های ساده است که جایگاه افراد را در مشاغل مختلف مشخص می کند.