الناز شاکردوست با انتشار عکس زیر نوشت:

زنی پشت چراغ قرمز دست فروشی میکرد

هیچکس به زن توجه نمیکرد...

چندمتر ان طرف تر زنی خودفروشی می کرد..

هیچکس به چراغ قرمز توجه نمیکرد.....
این است جامعه ما .............