خیلی وقته تو خیابون سرم پایینه ...

خیلی وقته توجهی به اطراف ندارم ...

خیلی وقته با دقت خودم رو دارم از بقیه جدا میکنم ...

خیلی وقته برای چیزایی که نمیخوام بیخودی تلاش نمیکنم ..

خیلی وقته کسی آزارم نمیده ....

خیلی وقته ...

من حالم خوبه، نگرانم نشین