مقدمه:
از نيم قرن گذشته تا کنون "درامز" به عنوان يکي ازاصلي ترين سازها از جايگاه خاصي برخوردار است, بگونه اي که امروز , کمتر قطعه اي درموسيقي را مي توان يافت که " درامز" در آن نقشي نداشته باشد.
اهميت درامز در ريتم, حفظ وزن و هماهنگي ميان اجزايآهنگ آنچنان است که بايد آن را ستون فقرات يک قطعه ناميد, که بدون آن آهنگ خالي ازهيجان, جذابيت و تاثيرگذاري لازم است.
نام استاندارد و شناخته شده ي ساز در همه جاي جهاندرافر يا درام ست است که در اصطلاح رايج فارسي به غلط جاز خوانده و نوشته مي شود. لازم به توضيح است که جاز و به عبارت صحيح جٍِز( Jazz) نوعي موسيقي فولکلوریک منتسب بهسياهان آمريکايي است که حدود سال هاي 1900 در منطقه ي مي سي سي پي آمريکا پايهگذاري و از آن جا به مناطق ديگر جهان بسط يافت, جز در ابتدا موسيقي رقص بود که شاملريتم هاي تند متناسب با رقص هاي سنتي سياهان اجرا مي شد که رفته رفته و با تکاملتدريجي بداهه نوازي عنصر اصلي اين موسيقي شد:
ويژگي هاي اصلي موسيقي جز عبارت است از:
• تکيه بر ريتم و بداهه نوازي به عنوان اصل وپايه ي موسيقي
• وجود ميزان هاي لنگ و ملودي غير مشخص و موکّد.
از موسيقي جز در طول چهار دهه رشد و شکوفايي سبکهاي مختلف و متنوعي همچون: ( Be-Bop), (Free Jazz),(Cool Jazz), (Soul Jazz) منشعبشد.
معرفي قطعات درام و مکان قرار گرفتن آن ها نسبت بهنوازنده:
يک درام ست ساده از پنج قطعه تشکيل شده است). البته ممکن است تعداد " تام تام " ها يا سنج ها بيشتر بوده و يک درام باس اضافه ترباشد.

سنج رايد(Ride Cymbal)
رايد معمولاُ بزرگ ترين سنج بوده که سمت راست قرارمي گيرد.
نت هاي رايد روي خط پنجم حاصل نوشته مي شود که دمآن رو به بالاست.
درام اسنر(Snare drum)
يکي از مهم ترين بخش هاي درام است. اسنر در آهنگهاي پاپ براي توليد ضرب هاي مکمل استفاده مي شود.
نت درام اسنر بين خط سوم و چهارم حامل نوشته ميشود.
)هنگامي که پشت ساز مي نشينيم و يا پاهايمان راروي پدال قرار مي دهيم " اسنر" در ميان دو پاي ما قرار مي گيرد( .

درام باس(Bass drum)
کار درام باس توليد صدايي مانند" بوم" در قطعاتاست.
نت درام باس بين خط اول و دوم خطوط کامل نوشته ميشود.
پاي راست روي پدال درام باس (کيک) قرار مي گيرد. (توجه: فاصله ي نوازنده با درام باس بايد آنقدر باشد که فشار پا روي پدال به سمتپايين باشد نه به جلو. )

هاي - هت(Hat- Hi)
سنج هاي هاي- هت يکي ديگر از قسمت هاي مهم "درامز" هستند. ( از آن ها مي توان به جاي " رايد" استفاده کرد. )
هاي –هت را به صورت هاي مختلف مي توان نواخت:
هاي- هت بسته. ( نت هاي هاي – هت بسته در بالاي خطپنجم خطوط حامل است(
هاي- هت نيمه باز. ( نت هاي هاي-هت نيمه باز دربالاي خط پنجم خطوط حامل است و در بالاي آن داراي يک دايره و يک خط که دايره را بهدو قسمت تقسيم مي کند مي باشد. )
هاي- هت بازبه ضربه ها آب و رنگ بيشتري مي دهد.(نت هاي هاي- هت باز شبيه هاي- هت نيمه باز است با اين فرق که خط دايره را ندارد کهنشانه ي باز بودن است. )

هاي – هت با پا
مي توان هاي – هت را بدون ضربه زدن به آنها – تنهابا گذاشتن پاي چپ روي پدال نواخت.
نت هاي هاي – هت هنگامي که با پا نواخته مي شود, زير خط اول خطوط حامل نوشته مي شود که دم آن به طرف پايين مي باشد.
سنج کرش( crash cymbal )
از کرش براي مشخص کردن تغييرات آهنگ در يک قطعهموسيقي و مشخص کردن قسمتهاي مختلف يک ترانه استفاده مي شود. نت سنج کرش, بالاي خطوطحامل و روي خط کمکي نوشته مي شود.

تام – تام ها( Tom-Toms )
اگر درام ست داراي پنج قطعه باشد, تعداد « تام– تام ها» بايد 3 عدد در اندازه هاي متفاوت باشد.(ممکن است تعداد آنها بيشتر يا کمترباشد(
(استفاده از تام – تام ها آب و رنگ بيشتري به ريتمها مي بخشد. )
تام های متصل به هم روي درام باس قرار مي گيرند.
نت تام کوچک بين خط چهارم و پنجم و نت تام متوسطروي خط چهارم خطوط حامل نوشته مي شود.
)تام کوچک بايد سمت چپ و تام بزرگ بايد سمت راستقرار گيرد. )
(توجه: اگر تام ها خيلي زاویه دار باشند پوسته ی آنها حالتفرورفتگي پيدا خواهد کرد و اگر خيلي صاف باشند, ضربه ها را به حاشيه آنها خواهدبرد.

تام فلور
بعد از درام باس بزرگترين قطعه درام, تام فلور استو داراي 3 پايه است که اين امکان را مي دهد که به سادگي روي زمين قرار گيرد.
نت تام فلور بين خطوط دوم و سوم حامل قرار مي گيرد.
وقتي پاي نوازنده روي پدال درام باس قرار مي گيرد, تام فلور بايد سمت راست پاي وي قرار داشته باشد.
توجه1: هنگامي که نوازنده پشت درام مي نشيند, تامها بايد بر حسب اندازه شان قرارگيرند به صورتي که کوچکترين آنها در سمت چپ قرارگيرد.
توجه2: استفاده از تام ها به عنوان پر کننده بسيارمناسب است.

شيوه هاي نواختن قسمت هايمختلف درام

سنج رايد( Ride cymbal )
رايد را مي توان به شيوه هاي مختلف ( براي ايجادصداهاي متنوع ) نواخت.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]ضربه با نوک" استيک" به روي قسمتشانه ي سنج ( يعني حدود دو سوم از قسمت لبه ي خارجي سنج )
• زدن نوک " استيک"به زنگ ( قسمت برجسته در ميانسيمبال(
• ضربه با باريکه ي " استيک" روي قسمت شانه ( برايايجاد صداي قوي تر(

اسنر( Snare )
هنگام نواختن ضربه به اسنر, چوب را نبايد روي پوستهفشار داد, زيرا اين عمل باعث ايجاد صدايي وزوز مانند مي شود. بايد عمل برگشتن چوببه عقب خود به خود انجام شود.
درام باس( Bass drum)
2 شيوه براي نواختن درام باس وجود دارد.
-1 اينکه پاي نوازنده به صورت تخت روي پدال قرارگيرد و از قوزک پا براي حرکت دادن ضربه زدن به پوسته درام باس استفاده شود.
2 -اينکه نوازنده پاشنه ي پا را بالا قرار داده واز تمامي پا براي حرکت دادن پدال استفاده کند.
توجه: وقتي به درام ضربه مي زنيد مي توانيد ضربهزدن را درست تا قبل از نواختن نت بعدي روي پوسته نگه داريد, به اين کار پنهان کردنضربه زن مي گويند. براي ايجاد صداي متفاوت تر و بارزتر ضربه زدن را به پوسته زده وفوراً به عقب برگردانيد.

هاي- هت(Hat- Hi)
)براي ايجاد صداهاي مختلف مي توان با قسمت باريکهي چوب به روي لبه ي سنج ها و يا با نوک چوب روي قسمت شانه ي سنج بالايي ضربه زد(
معمولاً هاي- هت با دست راست و همزمان با اسنر که) قسمت پايين تر از آن قرار گرفته و با دست چپ نواخته مي شود( نواخته مي شود. بطوريکه هنگام نواختن دست ها نسبتبه هم حالت ضربدري مي گيرند.

هاي- هت بسته:
نوازنده در اين حالت پاي چپ خود را روي پدالي کهسنج ها را به حالت کاملاً بسته نگه مي دارد مي گذارد, با چوب دست راست به هاي-هتضربه مي زند.
هاي –هت نيمه باز: نوازنده براي توليد صداي نيمهباز کمي روي پدال فشار مي آورد که وقتي به سنج ها ضربه مي زند صدايي جز جز مانندشنيده شود.

هاي-هت باز:
در اين حالت نوازنده قبل از ضربه هاي هاي- هت پايخود را از روي پدال برمي دارد و با چوب به سنج ها ضربه مي زند.
توجه: اگر هنگامي که سنج ها در حال باز شدن هستندبه آن ها ضربه وارد شود, برخورد آن ها با هم صدايي وزوز مانند توليد مي کند.

هاي- هت با پا:
در اين حالت ضربه با دست وارد نمي شود, بلکه هاي- هت تنها با گذاشتن پاي چپ روي پدال نواخته مي شود.
سنج کرش(Crash cymbal)
کرش را مي توان با ضربه ي با دست نيز نواخت.
اگر کرش به وسيله ي استيک نواخته شود بايد سريع وبا قسمت باريکه ي استيک به لبه ي سنج نواخته شود.

تام- تام ها( sTom-Tom)
براي نواختن تام تام ها نوازنده هر طور که راحت تراست به آن ها ضربه وارد مي کند.
توجه: صداي" تام" ها بايد از بلند به کوتاه و بهترتيب از چپ به راست باشد.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]